I-Chen Lu 盧怡臻

 
 
 
 
 
Judy's口琴樂團團員
半音階口琴,樂團編曲

2002 日本亞太口琴節 小組合奏冠軍、三重奏亞軍 2004 香港亞太口琴節 二重奏 / 三重奏 / 小組合奏冠軍
2006 台北亞太口琴節 二重奏冠軍
2013 德國世界口琴節 小組合奏亞軍
2017 德國世界口琴節演出嘉賓